20 години успешна практика

Индустриална собственост

Изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Патенти

Информация, необходима за издаване на патент в България

 • Наименование на изобретението.
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на изобретателя / изобретателите.
 • Описание на изобретението.
 • Претенции.
 • Реферат.
 • Чертежи, схеми, диаграми и т. н.
 • Пълномощно.
 • Наименование на изобретението.
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на изобретателя / изобретателите.
 • Описание на изобретението.
 • Претенции.
 • Реферат.
 • Чертежи, схеми, диаграми и т. н.
 • Пълномощно.

Експертизата на заявката се провежда след подаване на молба.

Окончателно решение по заявката се получава около 36 – 48 месеца след датата на подаване на заявката.

Патент се издава непосредствено след на решението на отдела за експертиза.

Издаденият патент има срок на действие 20 години от датата на подаване на заявката.

Патенти за изобретения се издават за изобретения, които са:

 • Нови – едно изобретение е ново, ако към датата на подаване на заявката то не е част от състоянието на техниката.
 • Притежават изобретателско равнище.
 • Промишлено приложими.

Търговски марки

Според Закона за марките и географските означения правото върху търговска марка принадлежи на този, който пръв подаде заявка в Патентното ведомство. Затова препоръчваме преди да подадете заявка да направите предварително проучване.

Ние можем да направим проучване за Вас и като резултат ще получите писмено становище, което ще включва:
 • Как най-добре да защитите Вашата търговска марка.
 • Дали ще успеете да регистрирате търговската марка, от която се интересувате.
 • Как да трансформирате Вашата търговска марка, за да избегнете проблеми при регистрацията.
 • Подробна информация за цените.
За да подадем заявка за регистрация на търговска марка в България е нужна следната информация:
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Марката, която искате да регистрирате.
 • Пълен списък на стоките и / или услугите, за които ще се използва марката.
 • Документ за приоритет (ако се претендира за приоритет).
 • Пълномощно – без нотариална заверка; пълномощното може да се представи до 3 месеца след подаване на заявката.

Времето за регистрация на една търговска марка е около 8 - 14 месеца. Срокът на действие на регистрираната марка е 10 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде подновяван на всеки 10 години.

Промишлен дизайн

За да подадем заявка за регистрация на промишлен дизайн в България е нужна следната информация:
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на автора / авторите на дизайна.
 • Дизайнът / дизайните, които ще се регистрират:
  • в една заявка могат да се включат един или няколко дизайна, ако принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлен дизайн;
  • изображения на дизайна в толкова изгледа, колкото са необходими за ясно разкриване на дизайна; може да изпратите изображенията по e-mail в графичен формат.
 • Документ за приоритет (ако се претендира за приоритет).
 • Пълномощно

Марка ЕС

Една добра възможност за защита на търговска марка едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България е регистрация на марка на Общността (EUTM).

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на марката поотделно в страните от EU.

EUTM е валидна за цялата територия на EU. EUTM дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на EU.

EUTM допълва националните системи за защита на марките, като запазва всички съществуващи по-ранни права. С присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 всички регистрирани или заявени EUTM получиха автоматична защита и за територията на страната ни.

Дизайн ЕС

Една много добра възможност за защита на промишлен дизайн едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България е регистрация на дизайн на Общността (RCD).

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на дизайн поотделно в страните от EU.

RCD е валиден за цялата територия на EU. RCD дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на EU.

RCD допълва националните системи за защита на дизайните, като запазва всички съществуващи по-ранни права. С присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 всички регистрирани или заявени RCD получиха автоматична защита и за територията на страната ни.

Мониторинг на търговски марки

През през последните няколко години настъпиха съществени промени в законодателството, които пряко засягат притежателите на заявени и регистрирани марки.

В какво се състои промяната

Патентното ведомства приема нови заявки за марки, без да проверява дали те вече не са собственост на някой друг. Следователно е възможно марки, които са идентични или сходни на вашите марки да получат регистрация. Известно ви е какви загуби можете да претърпите от това.

Как можете да предотвратите регистрирането на марка, сходна с вашата

Притежателите на заявени или регистрирани марки могат да попречат на всеки, който се опита да регистрира техните марки, като подадат възражение в определен от закона срок. За целта обаче е необходимо да се извършва постоянно наблюдение кои марки са заявени за регистрация. Чрез услугата МОНТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ може да следите всички заявени за регистрация марки както в България, така и в други страни и при необходимост да предприемете навременни действия.

Диагностика

Очаквайте скоро.

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.